Staff

   

Ching-Wen Wang

04-22840808 EXT.807、808
cwwang@dragon.nchu.edu.tw

Ying-Jiun Hsieh

EXT.808
arborfish@dragon.nchu.edu.tw

Iuon-Chang Lin

EXT.670
iclin@dragon.nchu.edu.tw

FONG-JHU SYU Secretary

EXT.560
fjshyu@mail.nchu.edu.tw

MEI-QING TANG Assistant

EXT.568
nacctweb@nchu.edu.tw

Hsiao-Yu Chiang Assistant

EXT.562
cssm@dragon.nchu.edu.tw

JING-JING HOU

EXT.531
cssm@nchu.edu.tw

PIN-HUEI WANG

EXT.564
cssm@nchu.edu.tw

Yun-Hsiu Liao
Fellow worker

EXT.181
lmbm@dragon.nchu.edu.tw

FEN-LAN SHEN
Contractual personnel

EXT.184
lmbm@dragon.nchu.edu.tw

YAN-JIE JIANG
Services Assistant

EXT.183
lmbm@nchu.edu.tw

SIOU-YIN CAI
Services Assistant

EXT.184
lmbm@nchu.edu.tw